Phí Giao dịch FXGiants 

Phí giao dịch chặt chẽ và việc Thực thi Thị trường Nhanh chóng tại FXgiants sẽ mang đến cho bạn niềm vui kiểm soát các giao dịch của mình, bất kể bạn sử dụng công cụ nào. Bạn có ưu thế cạnh tranh và có thể thoải mái áp dụng chiến lược giao dịch mà mình lựa chọn. 
Mở Tài khoản
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiền tệ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUD 3 16.87 0.01 -0.015 -0.407
CHF 2 3.40 0.01 -0.628 0.06
EUR 2 2.63 0.01 -0.582 -0.037
GBP 6 6 0.01 -0.408 -0.314
JPY 2 2.60 0.01 -0.005 0
USDINDEX 1.50 2.50 0.01 -4.051 -1.279
Chỉ số
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AUS200 10 10.16 0.01 -4.522 2.25
CHINA50 10 37.97 0.01 -0.406 0.45
EU50 2 3.08 0.01 -0.53 -1.127
FRA40 25 62.74 0.01 -1.968 -4.181
GER30 15 16.12 0.01 -4.662 -9.907
JP225 20 26.45 0.01 -3.52 -1.112
SWISS20 2 3.33 0.01 -0.709 -3.867
UK100 5 18.21 0.01 -2.632 -1.155
US100 50 90.30 0.01 -4.071 -1.286
US30 2 4.33 0.01 -3.823 -1.207
US500 50 75.47 0.01 -4.514 -1.426
Năng lượng
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
UKOIL 3.00 4.21 0.01 -195 25
USOIL 3.00 4.60 0.01 -210 30
NATGASCASH 0.50 0.85 0.01 -37 5
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.